Oddelenia

V školskom klube detí pracujú 4 oddelenia.

Nachádzajú sa v klasických triedach na prízemí budovy I. stupňa základnej školy.

Ich rozmiestnenie je nasledovné:

        1. oddelenie - 2.B

        2. oddelenie - trieda ŠKD

        3. oddelenie - 2.A

        4. oddelenie - 1.A

 

Ranná činnosť v klube je od 6.00 do 7.40. Deti sú prijímané do ranného ŠKD do 7.30

Činnosť pokračuje po skončení vyučovania a to od 11.25 h. až do 16.30 h.

Po 15.00 sa oddelenia zlučujú (podľa služby vychovávateliek).