Školský poriadok

Školský poriadok ZŠ zaväzuje všetky deti navštevujúce ŠKD.

Vnútorný poriadok ŠKD nájdete v čl. 11a

Aktuálny školský poriadok nájdete na webovej stránke ZŠ v sekcii "O škole"

www.zsslovlupca.edu.sk/

Pravidlá bezpečnosti v ŠKD

-  po príchode do ŠKD odkladám svoju tašku a osobné veci na určené miesto 

-  na obed a z obeda odchádzam v sprievode p. vychovávateľky, umyjem si ruky a pripravím stravný lístok

-  dodržujem hygienické návyky

- ak sa necítim dobre, alebo sa zraním, okamžite to hlásim p. vychovávateľke

-  nikdy svojvoľne neopúšťam oddelenie, dôvod odchodu hlásim p. vychovávateľke

-  pri pobyte vonku sa riadim pokynmi p. vychovávateľky     

-  v priestoroch ŠKD nebehám, správam sa slušne

-  s nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem a zaobchádzam opatrne, aby som nikomu neublížil

-  nemanipulujem s elektrickým zariadením, oknami a žalúziami

-  k vybaveniu a zariadeniu sa správam šetrne. V prípade úmyselného poškodenia, škodu nahradím.

-  po skončení hry alebo pri odchode z ŠKD odložím vypožičané hračky a iné predmety, s ktorými som pracoval na ich pôvodné miesto

-  domov odchádzam v sprievode rodinného príslušníka/splnomocnenej osoby/sám na základe písomného oznámenia rodiča alebo zákonného zástupcu