Vážení rodičia/zákonní zástupcovia.

V tejto sekcii nájdete základné informácie o školskej zrelosti pred vstupom vášho dieťaťa do školy.

Ostatné informácie o fungovaní nášho školského klubu nájdete v sekcii "Pre rodičov"

V prípade nejasností si pozrite "Školský poriadok" príp. sa obráťte na niektorú z vychovávateliek, alebo na triednu učiteľku.

Čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do ZŠ

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné farby
 • spočítať predmety do "päť"
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

Spracované podľa informačného letáčika Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici.

Ako by sa mal budúci prvák správať

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
 • začatú prácu alebo hru dokončí - nezačína stále niečo nové, neodbieha
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov - neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi - nestráni sa spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
 • nie je agresívny - spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie
 • nezajakáva sa pri reči
 • nepomočuje sa

Spracované podľa informačného letáčika Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici.