Vážení rodičia/zákonní zástupcovia.

V tejto sekcii nájdete základné informácie o fungovaní nášho školského klubu.

V prípade nejasností si pozrite "Školský poriadok" príp. sa obráťte na niektorú z vychovávateliek, alebo na triednu učiteľku.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD dostanú zákonní zástupcovia pri zápise žiaka do 1. ročníka ZŠ. Žiadosti o prijatie žiakov vyšších ročníkov prijíma riaditeľ ZŠ, ktorý rozhodne o ich prijatí alebo neprijatí.

O dôležitých oznamoch budete informovaní prostredníctvom slovníčkov.

Uvoľnenie dieťaťa zo ŠKD:

SAMOSTATNÝ ODCHOD

Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len "zákonný zástupca"), alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len "zástupca zariadenia"). (306/2009 Z.z. §2 ods.6)

Oznam musí obsahovať:

- dátum a čas odchodu dieťaťa zo ŠKD (v prípade dlhodobého pravidelného samostantného odchodu uviesť časové obdobie napr. celý šk.rok 2018/19)

- dátum a podpis rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa/zástupcu zariadenia

DOPROVOD

V prípade, že dieťa môže vyzdvihnúť zo ŠKD iná dospelá osoba, musí jej rodič/zákonný zástupca udeliť splnomocnenie. Spolnomocnenia platia vždy len na jeden šk. rok, príp. na kratšie obdobie.

 

Akékoľvek zmeny je potrebné vopred nahlásiť vychovávateľke vášho dieťaťa.

Čo si priniesť do ŠKD

 Hygiena v triede:

  • kuchynské útierky
  • tekuté mydlo
  • pap. vreckovky (krabička)

- označené oblečenie na von (hlavne do piesku, na futbal, v zime nezabúdať na rukavice)

Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú možnosť, priniesť pre deti papier na kreslenie.

 

Škola zabezpečuje pre vaše deti všetky ostatné hygienické potreby na WC (wc papier, mydlo, pap.utierky).

Organizácia stravovania

Deti nosia so sebou na obed dva stravné lístky (zabezpečujú ich zákonní zástupcovia):

1. orazený z predchádzajúceho dňa (časť Poukážka)

2. na orazenie na nasledujúci deň (celý lístok).

Všetci musia mať čitateľne podpísané obidve polovice stravného lístka.

Orážanie lístkov:

1. ročník - vychovávateľka prečíta deťom denné menu na nasledujúci deň a orazí deťom lístky podľa ich záujmu.

       Od 2.polroka sa deti učia samostatnosti v orážaní lístkov. Vychovávateľka naďalej oboznamuje deti s menu.

2. - 4. ročník - deti si lístky orážajú samostatne

Čo nenosiť do ŠKD

- smart hodinky, mobil, tablet a iné drahé elektronické hry (napr. PSP)

- drahé predmety a hračky

- akékoľvek zbrane (aj hračkárske)