Poplatky

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD*

• žiaci iba v rannom klube 15 €/polrok
• žiaci do 15:00 h vrátane ranného klubu 20,- €/polrok
• žiaci do 16:30 h vrátane ranného klubu 30,- €/polrok
• súrodenecká zľava – do 15:00 h vrátane ranného klubu 15,- €/osoba/polrok

                                 do 16:30 h vrátane ranného klubu 20,-  €/osoba/polrok

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca.

Mesačné príspevky sa platia polročne do 15. 9. a 15. 1.

V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.

 

*Na výške mesačného poplatku v ŠKD sa Všeobecným záväzným nariadením Obce Slovenská Ľupča uznieslo Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 23.6.2015 a bolo schválené uznesením č. 39/2015