Poplatky

Mesačný príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

• žiaci iba v rannom klube 15 €
• žiaci do 15:00 h vrátane ranného klubu 20,- €/polrok
• žiaci do 16:30 h vrátane ranného klubu 30,- €/polrok
• súrodenecká zľava – do 15:00 h vrátane ranného klubu 15,- €/osoba/polrok

                                 do 16:30 h vrátane ranného klubu 20,-  €/osoba/polrok

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca.

Mesačné príspevky sa platia polročne do 15. 9. a 15. 1.

 

V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.