Poplatky

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD*

• žiaci iba v rannom klube 15 €/polrok
• žiaci do 15:00 h vrátane ranného klubu 25,- €/polrok
• žiaci do 16:30 h vrátane ranného klubu 35,- €/polrok

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca.

Mesačné príspevky sa platia polročne do 30. 9. a 28. 2.

V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.

 

*Na výške mesačného poplatku v ŠKD sa Všeobecným záväzným nariadením Obce Slovenská Ľupča uznieslo Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.6.2019 a bolo schválené uznesením č. 5/2019